บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

จากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 20 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในทุกแง่มุมของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย และตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างพันธมิตรที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท่านจึงมั่นใจได้ว่า วี ไอพี สามารถช่วยให้ท่านบรรลุทุกความต้องการด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ

เราให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย และในต่างประเทศทั่วโลก บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหมายการค้า/บริการ เพื่อให้เครื่องหมายดังกล่าวสามารถรับจดทะเบียนได้ นอกจากนี้ เรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เรามีประสบการณ์การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านับกว่าพันคำขอ กอรปกับการมีพันธมิตรตัวแทนในต่างประเทศทั่วโลกทำให้เรามีความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ

ติดต่อเราที่นี่
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

การจดทะเบียนสิทธิบัตร

ไม่ว่าจะเป็นการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เราสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านได้ตั้งแต่ขั้นตอนการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ ไปจนถึงขั้นตอนการยื่นคำขอ การพิจารณาคำขอ ตลอดจนการนำสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ รวมถึงการป้องปรามการละเมิดสิทธิบัตรของท่าน หัวหน้าทีมสิทธิบัตรของเรามีประสบการณ์การยื่นคำขอมากกว่า 2,000 คำขอ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถให้คำปรึกษาและดูแลคำขอของท่านได้จนกว่าคำขอของท่านจะได้รับสิทธิบัตร

ติดต่อเราที่นี่

การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในด้านอื่นๆ จากประสบการณ์การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครแอนิเมชั่นจากประเทศญี่ปุ่น ไปจนถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล จนทำให้เราได้รับการเข้าชิงเป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ยื่นคำขอมากที่สุดในประเทศไทย

ติดต่อเราที่นี่

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ในปัจจุบัน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าในแต่ละชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก กอรปกับนโยบายการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เราเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว และหากท่านสนใจการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ท่านสามารถไว้วางใจเราได้เพราะทีมงานของเราเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำหรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน

ติดต่อเราที่นี่

การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร หรือยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์แล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเช่นกัน หากเครื่องหมายการค้าของท่านถูกทำซ้ำ ลอกเลียน หรือดัดแปลง เราสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านเพื่อให้บุคคลที่สามหยุดกระทำละเมิด  ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งจดหมายแจ้งให้ผู้ละเมิดหยุดการกระทำละเมิดไปจนถึงการแจ้งขอรับความคุ้มครองต่อกรมศุลกากร หากท่านประสงค์ขอรับความคุ้มครอง  เราสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ท่านเพื่อดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน

ติดต่อเราที่นี่

กฎหมายด้านอื่นๆ

นอกเหนือจากการให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เรายังสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านทั้งกฎหมายแพ่งและอาญา ไม่ว่าจะเป็นการทำวีซ่า  ใบอนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตลอดจนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  การรับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค หรือแม้กระทั่ง การยื่นคำฟ้องต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเราที่นี่

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ

เราให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศทั่วโลก บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหมายการค้า/บริการ เพื่อให้เครื่องหมายดังกล่าวสามารถรับจดทะเบียนได้ นอกจากนี้ เรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เรามีประสบการณ์การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านับกว่าพันคำขอ กอรปกับการมีพันธมิตรตัวแทนในต่างประเทศทั่วโลกทำให้เรามีความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ

ติดต่อเราที่นี่
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

การจดทะเบียนสิทธิบัตร

ไม่ว่าจะเป็นการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เราสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านได้ตั้งแต่ขั้นตอนการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ ไปจนถึงขั้นตอนการยื่นคำขอ การพิจารณาคำขอ ตลอดจนการนำสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ รวมถึงการป้องปรามการละเมิดสิทธิบัตรของท่าน หัวหน้าทีมสิทธิบัตรของเรามีประสบการณ์การยื่นคำขอมากกว่า 2,000 คำขอ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถให้คำปรึกษาและดูแลคำขอของท่านได้จนกว่าคำขอของท่านจะได้รับสิทธิบัตร

ติดต่อเราที่นี่

การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในด้านอื่นๆ จากประสบการณ์การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครแอนิเมชั่นจากประเทศญี่ปุ่น ไปจนถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล จนทำให้เราได้รับการเข้าชิงเป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ยื่นคำขอมากที่สุดในประเทศไทย

ติดต่อเราที่นี่

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ในปัจจุบัน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าในแต่ละชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก กอรปกับนโยบายการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เราเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว และหากท่านสนใจการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ท่านสามารถไว้วางใจเราได้เพราะทีมงานของเราเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำหรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน

ติดต่อเราที่นี่

การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร หรือยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์แล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเช่นกัน หากเครื่องหมายการค้าของท่านถูกทำซ้ำ ลอกเลียน หรือดัดแปลง เราสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านเพื่อให้บุคคลที่สามหยุดกระทำละเมิด  ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งจดหมายแจ้งให้ผู้ละเมิดหยุดการกระทำละเมิดไปจนถึงการแจ้งขอรับความคุ้มครองต่อกรมศุลกากร หากท่านประสงค์ขอรับความคุ้มครอง  เราสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ท่านเพื่อดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน

ติดต่อเราที่นี่

กฎหมายด้านอื่นๆ

นอกเหนือจากการให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เรายังสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านทั้งกฎหมายแพ่งและอาญา ไม่ว่าจะเป็นการทำวีซ่า  ใบอนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตลอดจนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  การรับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค หรือแม้กระทั่ง การยื่นคำฟ้องต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเราที่นี่

“การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คือ ความภูมิใจของเรา”