เราคือใคร

บริษัท วี อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (วี ไอพี) จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้บริการด้านกฏหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศไทย ประเทศในแถบเอเซีย-แปซิฟิค รวมไปถึงประเทศ อื่นๆ ทั่วโลก

ทีมนักกฎหมายของเรามีประสบการณ์ในการทำงานและความเชี่ยวชาญในแวดวงดังกล่าวมากกว่า 20 ปี ซึ่งส่งผลให้เรามีความพร้อมในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ และสิทธิบัตร การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า และ การจดทะเบียนโดเมน ตลอดจนการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงธุรกิจ อาทิ สัญญาอนุญาต (Licensing Agreement) สัญญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement) และ สัญญาแฟรนไชส์ (Franchising Agreement) โดยยึดหลักความสำเร็จตรงตามเป้าหมายในเชิงธุรกิจของท่านเป็นสำคัญ หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

เราพร้อม เสนอแนวทางการแก้ไขให้แก่ท่าน เพราะเราเชื่อว่าในทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ

และไม่เพียงแต่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เรายังมีทีมทนายความที่พร้อมให้บริการทางกฏหมายในด้านอื่น ๆ แก่ท่านด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม

บริการของเรา

จากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 20 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในทุกแง่มุมของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย และตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างพันธมิตรที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท่านจึงมั่นใจได้ว่า วี ไอพี สามารถช่วยให้ท่านบรรลุทุกความต้องการด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เราให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการทั้งในประเทศไทย

และในต่างประเทศทั่วโลก บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหมายการค้า/บริการ เพื่อให้เครื่องหมาย

ดังกล่าวสามารถรับจดทะเบียนได้

อ่านเพิ่มเติม+

การจดทะเบียนสิทธิบัตร

ไม่ว่าจะเป็นการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

หรือ สิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทย

หรือในต่างประเทศ เราสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านได้ตั้งแต่ขั้นตอนการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์

ไปจนถึงขั้นตอนการยื่นคำขอ การพิจารณาคำขอ ตลอดจนการนำสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม+

การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในด้านอื่นๆ จากประสบการณ์การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครแอนิเมชั่นจากประเทศญี่ปุ่น ไปจนถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่รู้จัก

ในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม+

การขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ในปัจจุบัน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าในแต่ละชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก กอรปกับนโยบายการส่งเสริม

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จาก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เราเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม+

การป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร หรือยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์แล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเช่นกัน

หากเครื่องหมายการค้าของท่านถูกทำซ้ำ ลอกเลียน หรือดัดแปลง เราสามารถให้คำแนะนำแก่ท่าน

อ่านเพิ่มเติม+

กฎหมายด้านอื่นๆ

นอกเหนือจากการให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เรายังสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านทั้งกฎหมายแพ่งและอาญา ไม่ว่าจะเป็นการทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตลอดจนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การรับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค หรือแม้กระทั่ง การยื่นคำฟ้องต่อหน่วยงานราชการต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม+